Certificering

Beleidsverklaring kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu

Sinds de oprichting in 1929 is Bosman Watermanagement B.V. actief in het ontwikkelen van innovatieve en duurzame oplossingen op het gebied van waterketenbeheer. Het bedrijf ontwerpt, produceert, installeert, onderhoudt, reviseert en verhuurt systemen voor het beheer van waterkwantiteit en waterkwaliteit. De speerpunten van het bedrijf zijn polderbemaling en afvalwaterbehandeling. Het bedrijf hecht er waarde aan dat zowel het ontwerp als de realisatie en het onderhoud van de bemalings- en zuiveringsinstallaties voor het grootste deel in eigen beheer wordt gedaan. Op deze manier kan tegelijkertijd de functionaliteit, maakbaarheid en onderhoud van de door ons aangeboden systemen worden verbeterd.

Bosman Watermanagement B.V staat voor kwaliteit en vakmanschap. Het is onze stellige overtuiging dat klanten het meest gebaat zijn bij installaties die niet alleen op een kwalitatief verantwoorde wijze tot stand komen, maar die ook doen wat ze beogen en zelfs meer dan dat. Om dit laatste te bewerkstelligen is het van groot belang voor het bedrijf dat de zeer specifieke kennis en kunde die nodig is om iets te kunnen betekenen in het waterketenbeheer wordt gedeeld. De ontwikkeling van het bedrijfszorgsysteem is dan ook gericht op het ontwikkelen van vakmanschap. Zowel bij verkoop, engineering, montage, installatie als het projectmanagement wordt gewerkt aan verbetering van prestaties, competenties en mogelijkheden van medewerkers om voorop te blijven lopen in ons vakgebied. Leren van elkaar en goede onderlinge communicatie is daarbij een belangrijk punt. Op deze manier wordt gewaarborgd dat de voor BWM van strategisch groot belang zijnde competenties in de organisatie verankerd liggen.

Het kwaliteits- en VG&M-beleid van Bosman Watermanagement B.V. is gericht op:

 • Het voldoen aan de eisen en verwachtingen van klanten en het nakomen van gemaakte afspraken
 • Het voortdurend verbeteren van de prestaties van het bedrijfsproces ten aanzien van kwaliteit, doorlooptijd en kostenbeheersing om zodoende tot een gegarandeerde prestatie van systemen en diensten te komen. Dit houdt onder andere in:
  • het verbeteren van de functionaliteit van onze installaties en systemen;
  • het verbeteren van de maakbaarheid van onze installaties en systemen;
  • het verhogen van de efficiëntie van de inzet van mensen en middelen
 • het voorkomen van ongevallen en persoonlijk letsel
 • het voorkomen van schade aan de gezondheid van personen door voortdurende verbetering van arbeidsomstandigheden en voldoen aan de wetgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid
 • het actief beperken van bedrijfsrisico’s ten behoeve van projecten en de algehele bedrijfsvoering
 • het adequaat handelen bij onvoorziene afwijkingen en calamiteiten
 • het voorkomen van materiële- en milieuschade en voldoen aan milieuwetgeving.

In het kader van CO2 bewust ondernemen heeft Bosman Watermanagement de CO2-prestaties in beeld gebracht en stelt zich jaarlijks doelen om de CO2-prestaties te verbeteren en daarmee de uitstoot de verminderen. Meer informatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op: http://www.skao.nl.

Daarnaast richt Bosman Watermanagement zich op innovatieve milieuvriendelijke producten en dienstverlening. Engineering neemt het beperken van brandstofverbruik en CO2-uitstoot mee in de overwegingen bij het ontwerpen van producten.

Om dit te bereiken vinden wij het belangrijk dat:

 • Jaarlijks verbeterdoelstellingen en reductiemaatregelen worden vastgesteld om de CO2-uitstoot verder te beperken.
 • Optimaal ingerichte processen: geanalyseerd op risico’s met ingevoerde maatregelen op kritieke plaatsen.
 • We in alle geledingen van ons bedrijf aandacht vragen voor maatregelen en verbeteringen in het kader van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • De eisen van de klant optimaal worden geïnventariseerd en afgestemd met de dienstverlening
 • Er duidelijkheid is ten aanzien van de organisatie, werkwijzen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en dat deze op elkaar zijn afgestemd.
 • Medewerkers vakbekwaam zijn en blijven om de taken uit te kunnen voeren.
 • De diverse afdelingen en medewerkers op een effectieve wijze samenwerken.
 • Er voldoende en goede middelen en voorzieningen zijn om de werkzaamheden goed, efficiënt, adequaat en tijdig uit te voeren.
 • Onvolkomenheden direct adequaat worden gesignaleerd en gecorrigeerd.

 

Om dit te realiseren, zijn de afspraken vastgelegd in het Handboek en bekend gemaakt bij de medewerkers. Het beleid is van toepassing op alle activiteiten en uit te voeren opdrachten en biedt ondersteuning bij ons huidige beleid en het behalen van onze bedrijfsdoelstellingen.

Het gecertificeerde bedrijfszorgsysteem wordt regelmatig getoetst aan de normen NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001 en, VCA** en zo nodig bijgesteld.

Het bereiken van de doelstellingen is slechts mogelijk door de inzet van het voltallige personeel. De directie is primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het bedrijfszorgsysteem en heeft deze taak neergelegd bij de QHSE-functionaris. Verder zijn alle medewerkers van Bosman Watermanagement B.V. binnen ieders bevoegdheid verantwoordelijk voor de correcte en adequate uitvoering van wat in het handboek is afgesproken. De directie zal er door middel van audits, toolboxen, werkplekinspecties, managementinformatie en overleg op toezien dat de gehele organisatie meewerkt aan het tot uitvoer brengen van het beleid. Op deze manier wordt blijvend aan de gestelde eisen voldaan en kunnen klanten producten en diensten van hoge kwaliteit verwachten.

/